विविध भक्ति सम्प्रदाय

विविध भक्ति सम्प्रदाय

हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल
हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल

1. अद्वैत सम्प्रदाय (विशिष्टावाद)  -शंकराचार्य
2. श्री सम्प्रदाय (विशिष्टाद्वैतवाद) -रामानुजाचार्य
3. ब्रह्म सम्प्रदाय (द्वैत वाद) -मध्वाचार्य
4. हंस सम्प्रदाय (सनकादि सम्प्रदाय, दवैतादवैतवाद) -निम्बकाचार्य
5. वल्लभ सम्प्रदाय (शुद्धाद्वैतवाद) -वल्लभाचार्य
6. रुद्र सम्प्रदाय (शुद्ध ब्रह्म मायारहित) -विष्णु स्वामी
7. गौड़ीय सम्प्रदाय (भेदाभेदवाद) -चैतन्य महाप्रभु
8. सखीसम्प्रदाय (हरिदासी सम्प्रदाय)  -हरिदास 
9. रसिक. सम्प्रदाय – अग्रदास
10. स्वसुखी सम्प्रदाय -रामचरण दास
11. उद्धति  सम्प्रदाय -सहजानंद
12.  महापुरुषिया सम्प्रदाय-शांकरदेव
13. रामदासी सम्प्रदाय – रामदास
14. . तत्सुखी सम्प्रदाय-जीवाराम
.15.  राधावल्लभ सम्प्रदाय -गोस्वामी हित हरिवंश
16. वारकरी सम्प्रदाय- पुंडलिक 

You might also like
Leave A Reply